ข้อความวิ่ง

ยินดีต้อนรับสู่บล๊อกงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

Monday, March 18, 2019

วีดีโอ



หน่วยการเรียนรู้



 • บทที่1  การเขียนไฟฟ้าแบบเบื้องต้น
 • บทที่2 พื้นฐานการคำนวณไฟฟ้า
 • บทที่3 ชนิดของแบบไฟฟ้า
 • บทที่4 ไดอะแกรมเส้นเดียว
 • บทที่5 ไดอะแกรมแผนผังการเดินสาย
 • บทที่6 ไดอะแกรมการเดินสายและการต่อสาย
 • บทที่7 แสงสว่างและเต้ารับไฟฟ้า
 • บทที่8 ระบบไฟฟ้ากําลัง
 • บทที่9 การต่อลงดิน
 • บทที่10 การจัดเรียงแบบไฟฟ้า
 • บทที่11 ระบบจำหน่ายไฟฟ้า
 • คุณลักษณะรายวิชา

  จุดประสงค์รายวิชา
  1.  เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการ เกี่ยวกับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้า
  2.  เพื่อให้มีความสามารถในการใช้เครื่องมือทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  3.  เพื่อให้สามารถประกอบ ทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้เหมาะสม
  4.  เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีลำดับขั้นตอนในการทำงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย

  สมรรถนะของรายวิชา
  1.  เข้าใจหลักการวัด ทดสอบ ประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น การรักษาความปลอดภัย
  2.   ประกอบและตรวจสอบวงจรไฟฟ้า
  3.   ต่อวงจรและอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
  4.   ต่อวงจรและตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์          
                                              
  คำอธิบายรายวิชา
              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งกำเนิดไฟฟ้า  กฎของโอห์ม  พลังงานไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า  และการต่อสายดิน  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  R L C หม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์  ไมโครโฟน ลำโพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ เทคนิคการบัดกรี  การใช้มัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป เครื่องกำเนิดสัญญาณ  กาประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบนแผ่นวงจรพิมพ์ ประกอบชุดคิท เกี่ยวกับเครื่องหรี่ไฟ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงชนิดคงที่ หรือปรับค่าได้ สวิตช์ทำงานด้วยแสง